Logo THS ÚSV SAV

Tlačivá

Personálna agenda

Mzdová agenda

Prevádzková agenda


* S účinnosťou od 1. januára 2013 sa zavádza pre zamestnancov pracujúcich na základe dohôd prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pre zamestnávateľov povinnosť odvádzať z príjmu za prácu na dohodu odvody na poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Na základe zmien sme upravili doteraz používané odporúčané formuláre dohôd a vložili do nich nové polia:

  1. poberateľ dôchodku – uveďte druh, resp. nepoberám – pole musí byť vyplnené. V prípade, že je zamestnanec, s ktorým sa uzatvára dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti poberateľom dôchodku, musí uviesť presne druh dôchodku podľa predtlače – starobný, invalidný, invalidný výsluhový, výsluhový po dovŕšení dôchodkového veku, prípadne predčasný starobný.
     
    Ak je zamestnanec poberateľom dôchodku - vzhľadom k tomu, že pri jednotlivých druhoch dôchodku platí zamestnanec aj zamestnávateľ iný druh odvodu, zamestnanec musí priložiť k dohode kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, z ktorej je zrejmé, aký druh dôchodku má priznaný (bez zobrazenia výšky dôchodku).
    Doklad o priznaní dôchodku nie je povinný predkladať zamestnanec, ktorý bude mať s ústavom súbežne uzatvorenú dohodu aj pracovný pomer a tento doklad nám už predložil.
  2. zdravotná poisťovňa – zamestnanec vyplní názov poisťovne a doloží čestné prehlásenie o prihlásení do zdravotnej poisťovne (netýka sa dohody o BPŠ)
  3. národnosť – povinné pole v mzdovom programe a v registračnom liste SP,
  4. štátna príslušnosť – povinné pole v prihláške do Sociálnej poisťovne.
Aktuality

14.4.2020

Zverejnené čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2019.

21.11.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie
Sanácia administratívnej budovy SAV na Klemensovej ulici 19, Bratislava - 1. etapa, sanácia 1.-5. nadzemného podlažia.
Termín predkladania ponúk je do 02. 12. 2019, 10:00

18.11.2019

Zverejnenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV s účinnosťou od 11.XI.2019.

31.10.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie Výmena a rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov vodovodu, splaškovej kanalizácie, pripojenie nových zariaďovacích predmetov.
Termín predkladania ponúk je do 15. 11. 2019, 10:00
© 2011-2019, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava