Informácie o pracovisku

Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „THS ÚSV SAV“) bola zriadená v roku 1943 ako ekonomicko-technický odbor Slovenskej akadémie vied a umení. Dňom 18. 6. 1953 bola včlenená do Slovenskej akadémie vied v zmysle zákona č. 1/1953 Zb. v platnom znení ako Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied Slovenskej akadémie vied. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied uznesením č. 424 zo dňa 29. 4. 2002 s účinnosťou od 8. 10. 2002 schválilo novú zriaďovaciu listinu THS ÚSV SAV ako servisnej organizácie s rozpočtovou formou hospodárenia, ktorá zabezpečuje pre pridelené vedecké a servisné organizácie III. oddelenia vied SAV hospodársko-správnu činnosť. Uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 818 zo dňa 1. 3. 2012 bola aktualizovaná zriaďovacia listina THS ÚSV SAV ako servisnej organizácie s rozpočtovou formou hospodárenia, ktorá zabezpečuje pre pridelené vedecké organizácie, špecializované pracoviská a servisné organizácie III. oddelenia vied SAV ekonomickú a technicko-prevádzkovú činnosť. 15. novembra 2021 sa THS ÚSV SAV stáva organizačnou zložkou  Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia.

Hlavnou činnosťou organizačnej zložky, je zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať pre vlastnú potrebu, pre potreby organizácií 3. oddelenia vied (článok VII ods. 2 Štatútu Slovenskej akadémie vied) s výnimkou Ekonomického ústavu SAV, v. v. i. a Archeologického ústavu SAV, v. v. i., pre potreby Ústrednej knižnice SAV, v. v. i., a to najmä vykonávaním činností v oblasti:

 1. rozpočtovníctva, finančníctva a účtovníctva,
 2. správy všetkých príjmov a všetkých výdavkov v systéme Štátnej pokladnice (ŠP),
 3. úhrady všetkých výdavkov v systéme ŠP,
 4. účtovania finančných prostriedkov z domácich a cudzích grantov,
 5. evidencie a správy majetku,
 6. personálnej a mzdovej agendy,
 7. technicko-prevádzkovej a správnej činnosti,
 8. správy nehnuteľností, ich opráv a údržby,
 9. prevádzky autodopravy a zúčtovania pohonných hmôt,
 10. závodného stravovania v budove na Klemensovej ulici č. 19 v Bratislave,
 11. požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a civilnej ochrany,
 12. metodickej pomoci pri verejnom obstarávaní.