Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje THS ÚSV SAV, Klemensova 19, Bratislava na webovom sídle svoj Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov:Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave (THS ÚSV SAV)
IČO:212041
Zastupujúca riaditeľka org. zložky:Ing. Zuzana Molnárová
Zatriedenie obstarávacieho subjektu:Verejný obstarávateľ § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Kontaktné osoby:Ing. Zuzana Molnárová
   tel.:+421 (2) 5296 3360
   fax:+421 (2) 5293 1612
   e-mail:zuzana.molnarova@savba.sk
Poverená osoba pre VO:
   tel.:
   fax:
   e-mail:
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):https://thsusv.sav.sk

Obstarávateľ bude zverejňovať nasledovné informácie o verejnom obstarávaní

  • profil verejného obstarávateľa
  • podlimitné zákazky zadávané od 1. 7. 2013
  • povinné zverejnenie zadávania zákazky § 9 ods. 9 zák. o verejnom obstarávaní
  • súhrnné správy o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur (§ 99 ods. 2, raz štvrťročne)
  • aktuálne výzvy
  • končené verejné obstarávania